Профил на купувача

Обява за обществена поръчка

Средно училище "Йордан Йовков" обявява обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор“

Процедурата е публикувана в портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под номер   05035-2019-0002.

Описание: Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор”.

От тук може да изтеглите документите:

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

Документи за участие

ЕЕДОП (единен европейски документ за обществени поръчки)

Протокол на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка (по чл.54, ал.7 от ППЗОП).

Съобщение за обявяване на резултатите от оценяването на офертите по показатели: К2 - Предложение за изпълнение на поръчката и пристъпване към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап от процедурата участници.

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от комисия назначена със Заповед 133/22.11.2019г.

Протокол № 2 от заседание на комисия назначена със Заповед 133/22.11.2019г.

Решение № 374 / 26.05.2020г. за възлагане на обществена поръчка. 

Договор за упражняване на строителен надзор.

 

__________________________________________________________________________________

 

Обявление

Средно училище "Йордан Йовков" обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години. 

Обявлението за процедурата и допълнителна информация може да изтеглите от тук.

 

__________________________________________________________________________________

 

Обява за обществена поръчка

Средно училище "Йордан Йовков" обявява обществена поръчка с предмет „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор“

Процедурата е публикувана в портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под номер   05035-2019-0001.

Описание: Педметът на настоящата процедура е „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор”. Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на проектиране и строително-монтажни работи, съгласно изискванията на Техническата спецификация .

От тук може да изтеглите документите:

Решение за откриване на процедура.

Обявление.

Решение за одобряване на допълнение за изменение на информация.

Документи за участие.

Документи за участие, одобрени с решение №2 от 21.05.2019 г.

ЕЕДОП (единен европейски документ за обществени поръчки).

Разяснение по документация за участие в обществена поръчка.

Разяснение по документация за участие в обществена поръчка (28.05.2019г.).

Протокол на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Съобщение за обявяване на резултатите от оценяването на офертите по показатели: П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) и пристъпване към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап от процедурата участници.

Протокол на комисия за разглеждане на документи на участниците.

Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП.

Решение № 790 / 04.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка.

Техническа спецификация.

Техническо предложение.

Предлагана цена.

Договор за инженеринг.

Допълнително споразумение.

 

__________________________________________________________________________________

 

Обява за обществена поръчка

Средно училище "Йордан Йовков" обявява публична покана за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет на поръчката "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на СУ "Йордан йовков" село Рибново - филиал село Осиково".

Поканата е публикувана в портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под уникален код 9086862.

Със Заповед № 453 / 02.04.2019г. е удължен първоначалния срок за получаване на обществена поръчка по реда на глава "Двадесет и шеста" от ЗОП чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на СУ "Йордан Йовков" село Рибново - филиал село Осиково" до 16:00 часа на 05.04.2019 г.

От тук може да изтеглите документите:

Обява за обществена поръчка

Техническа спецификация

Образци на документи

Договор

Разяснение по документацията за участие в обществената поръчка.

Удължаване на срока за получаване на оферти ( Заповед № 453 / 02.04.2019 г. ).

Протокол от работа на комисията по чл. 192, ал.4 от ЗОП.

Договор за изпълнение на обществена поръчка.

Допълнително споразумение към договор за изпълнение на обществена поръчка.

__________________________________________________________________________________

 

Обява за обществена поръчка

Средно училище "Йордан Йовков" обявява публична покана за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет на поръчката "Ремонт на СУ "Йордан йовков" село Рибново - филиал село Осиково".

Поканата е публикувана в портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под уникален код 9084842.

На основание 193 от ЗОП и Заповед № 302 / 29.01.2019г. на директора на СУ „Йордан Йовков” е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава „Двадесет и шеста” от ЗОП чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на СУ „Йордан Йовков” село Рибново – филиал село Осиково” публикувана в портала за обществени поръчки под уникален код 9084842 на 14.01.2019г., поради установени нарушение при откриването и, а именно: не е изготвен  инвестиционен проект на сградата, извършване и одобряване на енергийно обследване на сградата и липса на решение на Общинския съвет – Гърмен за извършване на строително монтажни работи на СУ „Йордан Йовков” село Рибново – филиал село Осиково, чиито сграден фонд е публична общинска собственост.

От тук може да изтеглите:

Обява за обществена поръчка по чл. 20, зл.3 от ЗОП.

Техническа спецификация

Образци на документи

КСС - Образец

Договор

 

Изпълнени обществени поръчки

СОУ "Йордан Йовков" с. Рибново обявява публична покана за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на храни и суровини, чрез покупка за нуждите на Училищен стол към СОУ „Йордан Йовков”, с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград” . Поканата е публикувана в портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под уникален код 9037455.

От тук може да изтеглите:

Публична покана

Документация 

Протокол от работата на комисията

Договор с изпълнител "Универсал" ЕООД

Договор с изпълнител "Бялата чешма 51" ЕООД