Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Вътрешно-училищни документи

Документи на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Приети и обсъдени на педагогически съвет.

1. Стратегия за развитие на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за периода 2020-2024.

1.1. Отчет за изпълнение на стратегията за развитие.

2. Училищни учебни планове.

3. Учебни планове за самостоятелна форма на обучение

4. Правила за самостоятелна форма на обучение.

5. Годишен план за дейността на училището.

6. План за контролната дейност на Директора.

7. План за квалификационната дейност.

8. Правилник за дейността на училището.

9. Правилник за вътрешния трудов ред.

10. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

11. Правилник за пропускателния режим.

12. Етичен кодекс на училищната общност.

13. Програма за превенция на ранно напускане на учениците.

14. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

15. Дневен режим на институцията.

16. Мерки за повишаване на качеството на образованието.

17. План за действие при бедствия и аварии.

18. План за работа на педагогическия съветник.

19. Програма за Целодневна организация на учебния процес.

20. Вътрешни правила за защита на личните данни.

21. Правилник за водене на електронен дневник.

22. План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата.

23. План за работа на ресурсния учител.

24. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

25. Вътрешни правила за работната заплата.

26. План за сигурност.

27. Мерки за преодоляване на дефицитите от ОРЕС.

28. Програма за намаляване на отсъствията.

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.